Promocje
WARSZTATY MODELINGOWE   (Ty + Przyjaciółka)
WARSZTATY MODELINGOWE (Ty + Przyjaciółka)

6 120,00 zł

Cena regularna: 6 800,00 zł

Najniższa cena: 6 800,00 zł
szt.
Ogólne Warunki

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 

 • 1 Zgłoszenie udziału

 

 1. Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy o udział w Warsztatach AVANT SCHOOL.
 2. Zgłoszenie udziału w Warsztatach następuje z chwilą przesłania drogą elektroniczną na adres email szkola@avantschool.plzgłoszenia do organizatora Warsztatów, którym jest AVANT MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (KRS 0000898179). Zawarcie Umowy następuje pod warunkiem otrzymania potwierdzenia rezerwacji przez Klienta od Organizatora i dokonania pełnej opłaty ustalonej z organizatorem przez Klienta.
 3. Uczestnikiem Warsztatów jest osoba lub osoby wskazane w Umowie zawartej z Organizatorem.
 4. Klient chcąc skutecznie zawrzeć Umowę z Organizatorem zobowiązany jest po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji bez dodatkowego wezwania do wpłaty całej Opłaty związanej z udziałem w Warsztatach, przy czym za datę zapłaty całości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Organizatora.
 5. W przypadku braku dokonania zapłaty przez Klienta całej Opłaty ustalonej w Umowie z Organizatorem w terminie 2dni od uzyskania potwierdzenia rezerwacji przyjmuje się, że Klient zrezygnował z udziału w Warsztatach i jego zgłoszenie oraz rezerwacja zostają anulowane.

 

 • 2 Zmiany ceny, odwołanie Warsztatów

 

 1. Klient po uiszczeniu Opłaty określonej w Umowie z Organizatorem, może  dokonać  zmian  warunków  Umowy w ten sposób, że może wskazać w miejsce osoby pierwotnie wskazanej jako Uczestnik Warsztatów inną osobę. Powyższe nie może jednak nastąpić później niż na 1 dzień kalendarzowy przed terminem rozpoczęcia Warsztatów.
 2. W związku ze złożeniem oświadczenia o zmianę Umowy Klient może zostać obciążony kosztami obsługi zmiany, które zostaną obliczone przez Organizatora stosownie do poniesionych nakładów pracy i wydatków.
 3. Organizatorzastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z Klientem w przypadku:
  1. zbyt małej liczby Uczestników Warsztatów, jeśli warunek ten został określony w ofercie lub przy zawieraniu Umowy,
  2. siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej rozumiane jest zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia, takie jak m.in. strajki, katastrofy naturalne, wojna, stan klęski żywiołowej,  ataki hackerskie, lock down.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora Warsztaty nie będą mogły odbyć się w miejscu pierwotnie dla nich ustalonym Organizator zobowiązuje się zapewnić miejsce o równoważnym standardzie oraz o zbliżonej lokalizacji względem pierwotnego miejsca.

 

 • 3 Rezygnacja z imprezy, opłaty, potrącenia

 

 1. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Warsztatów wyłącznie w przypadku zaktualizowania się przesłanek przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  O ile powyższe przepisy nie stanowią inaczej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Organizatorowi w formie pisemnej i powinno wskazywać podstawę prawną i faktyczną odstąpienia.
 2. W przypadku, gdyby Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora, wówczas Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania kwot stanowiących równowartość kosztów i wydatków powstałych po stronie Organizatora w związku z odstąpieniem od Umowy przez Klienta oraz w związku z przygotowaniem do zrealizowania Umowy. Organizator wskazuje, że w przypadku odstąpienia na krócej jak 21 dni przed Warsztatami koszty i wydatki o których mowa w zdaniu powyżej mogą wynieść do 90 % uiszczonej Opłaty, a na krócej jak 14 dni przed Warsztatami mogą wynieść do 100 % uiszczonej Opłaty.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Z uwagi na to, że w Umowie pomiędzy Klientem a Organizatorem oznaczono dzień Warsztatów należy przyjąć, że zasada opisana w zdaniu poprzednim ma zastosowanie i Klient nie może odstąpić od Umowy w oparciu o postanowienia powyższej ustawy.
 4. Klient może zostać obciążony obowiązkiem naprawienia wszelkich szkód, w tym kosztami i wydatkami Organizatora, które powstaną w związku z działaniami lub zaniechaniami Klienta lub zgłoszonych przez niego Uczestników Warsztatów, w tym z tytułu niepojawieniem się Uczestnika, którego Klient zgłosił do udziału w Warsztatach, w miejscu, dacie i o godzinie ustalonej jako rozpoczęcie Warsztatów.
 5. Klient może zostać obciążony obowiązkiem naprawienia wszelkich szkód, w tym kosztami i wydatkami Organizatora, które powstaną w związku z tym, że udział w Warsztatach Uczestnika lub Uczestników nie jest możliwy lub nie może być kontynuowany z uwagi na ujawnienie okoliczności pierwotnie zatajonych przed Organizatorem lub niewskazanych Organizatorowi przez Klienta lub Uczestnika, a także z uwagi na działania lub zaniechania uzasadniające usunięcie Uczestnika lub Uczestników z warsztatów.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych niezależnych od Uczestnika wskazanego przez Klienta w Umowie z Organizatorem uniemożliwiających Uczestnikowi wzięcie udziału w Warsztatach w terminie wskazanym w Umowie, Uczestnik za zgodą Organizatora z zastrzeżeniem o którym mowa w punkcie 7 poniżej i po uregulowaniu różnicy w Opłaciewynikającej z dodatkowych kosztów Organizatora, może wziąć udział w Warsztatach organizowanych w innym terminie przez Organizatora. W takim przypadku jednak pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje uczestnikom, którzy zawarli Umowę z Organizatorem na udział w danej edycji Warsztatów.
 7. Możliwość o której mowa w punkcie 6 powyżej przysługuje Uczestnikowi wyłącznie jeden raz i wymaga od Uczestnika poinformowania Organizatora o braku możliwości uczestnictwa w pierwotnym terminie Warsztatów nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.       

 

 • 4 Realizacja Warsztatów

 

 1. Organizator odpowiedzialny jest za przebieg Warsztatów zgodnie z programem, z tym, że nie uznaje się za wadę zmianę kolejności poszczególnych punktów programu oraz niewielkie korekty wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Klientowi i Uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie oraz zadośćuczynienie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, jeżeli:
  1. winę za powyższe ponosi Klient,
  2. winę za powyższe ponosi Uczestnik zgłoszony przez Klienta,
  3. winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług objętych Umową z Organizatorem, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć,
  4. niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 3. Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej i związanej z zadośćuczynieniem nie wyłącza obowiązku udzielenia w miarę możliwości pomocy przez Organizatora Klientowi i Uczestnikom. W sytuacji, gdy Klient lub Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji na skutek swoich działań lub zaniechań wówczas może to wiązać się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta kosztów i wydatków poniesionych przez Organizatora w związku z udzielaniem pomocy.
 4. Klient oraz Uczestnicy powinni współpracować z Organizatorem w zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonania Umowy. W szczególności Klient i Uczestnicy powinni niezwłocznie informować Organizatora o niezgodnościach z Umową oraz powinni niezwłocznie udzielać Organizatorowi informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania Umowy.
 5. Klient i Uczestnik powinni spełniać wymogi zdrowotne dla uczestnictwa w Warsztatach, w związku z tym Organizator powinien zostać przed rozpoczęciem Warsztatów poinformowany o wszelkich schorzeniach lub problemach Klientów i Uczestników, które mogłyby mieć wpływ na przebieg Warsztatów lub na innych Uczestników.
 6. Organizator niebędzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta, Uczestnika lub Uczestników zgłoszonych przez Klienta.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w miejscu przeprowadzania Warsztatów.
 8. Uczestnicy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy. Uczestnik powinien niezwłocznie naprawić szkody, z tym, że za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich Rodzice albo Prawni opiekunowie.
 • 5

Kwestie związane z reklamacjami

 

 1. Jeżeli Klient lub Uczestnik w trakcie realizacji Umowy stwierdzą, że Umowa nie jest wykonywana w całości lub części albo jest nienależycie wykonywana, to wówczas należy niezwłocznie (nie później jak w terminie 24 godzin od ujawnienia danej okoliczności, a w sytuacjach nagłych jeszcze wcześniej celem zminimalizowania szkód oraz celem potwierdzenia naruszeń) zawiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej lub w formie komunikacji elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna  zawierać:
  1. dane  umożliwiające identyfikację zgłaszającego reklamacje,  
  2. przedmiot reklamacji,
  3. wskazanie  niezgodności,
  4. określenie żądań,
  5. dane umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację.
 3. Wykładowca, instruktor, przedstawiciel działu sprzedaży lub obsługi nie są uprawnieni do uznawania roszczeń osoby składającej reklamacje. Osobami uprawnionymi do składania wiążących oświadczeń są osoby uprawnione do reprezentacji Organizatora i ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Odpowiedź  na  prawidłowo  złożoną  reklamacje zostanie   przekazana   w   postaci papierowej lub za pomocą wiadomości email stosownie  do  okoliczności, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do  zachowania  terminu  wystarczy  wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 5. Konsumenci mogą uzyskać   pomoc   w   sprawie   swoich uprawnień  oraz  w  zakresie  sporu  między nimi a Organizatorem zwracając  się  do  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,  do  której  zadań  statutowych  należy ochrona    konsumentów.

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Kopia niniejszych warunków przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszych warunkach wchodzą w życie z chwilą poinformowania o nich przez Organizatora, z tym, że zmiany nakładające na Klientów lub Uczestników dodatkowe obowiązki nie będące konsekwencją zmiany obowiązujących przepisów prawa wymagają wcześniejszego uzyskania zgody Klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl